ᠺᠣᠣᠷᠰᠸᠠᠢ᠌ᠷ
2016  ᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠷᠥᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ( ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ)
2016.05.12 ᠲᠣᠰ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

     2016  ᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠷᠥᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ( ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ)

mmexport1467356536865

mmexport1467356546506

mmexport1467356555446

mmexport1467356563622

mmexport1467356572517

mmexport1467356580297

mmexport1467356588371

mmexport1467356596511

mmexport1467356605254

mmexport1467356612943

mmexport1467356621313

mmexport1467356629510

mmexport1467356638616

mmexport1467356647099

ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ 0ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ


( ᠨᠧᠲ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠧᠲ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠭᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ )
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ  ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ  ᠡᠴᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠪᠠ
蒙ICP备12003062号