ᠺᠣᠣᠷᠰᠸᠠᠢ᠌ᠷ
2016  ᠤᠨ  ᠤ ᠨᠡᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠥᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ( ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ)
2016.05.12 ᠲᠣᠰ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

     2016  ᠤᠨ  ᠤ ᠨᠡᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠥᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ( ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ)

mmexport1467356670584

mmexport1467356678567

mmexport1467356686042

mmexport1467356693870

mmexport1467356701669

mmexport1467356710421

mmexport1467356718058

mmexport1467356725632

mmexport1467356733975

mmexport1467356741535

ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ 0ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ


( ᠨᠧᠲ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠧᠲ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠭᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ )
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ  ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ  ᠡᠴᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠪᠠ
蒙ICP备12003062号